Az Egészségmagazin.com adatkezelési tájékoztatója

A Green Code Media Kft. (székhely: 1194 Budapest, Nádasdy utca 131., cégjegyzékszám: 01-09-202601, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 25148091-1-41), továbbiakban kiadó, mint az Egészségmagazin.com továbbiakban weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

A kiadó felelős a jelen tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A  tájékoztató mindenkor hatályos változata a weboldalon érhető el.

A kiadó kijelenti, hogy az adatok feldolgozását maga végzi.

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a kiadó által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a kiadó adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy a kiadó által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

A weboldalon a felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen az Egészségmagazin.com hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyesadatok megadása szükséges: Teljes név, Email cím.

A Weboldalon tett látogatások során, egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k részben a kiadó által részben pedig a Google által biztosítottak, amelyek felhasználása a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:

  • A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáltató oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.
  • A kiadó által használt cookie-k az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét rögzítik, amely a böngésző bezárását követően automatikusan törlődik.

Alkalmazott cookie-k:
Analitika, követés cookie
Webhelyen keresztüli követés

3. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

A hírlevélre történő feliratkozással a felhasználók hozzájárulnak, hogy a kiadó, mint adatkezelő a személyes adataikat kezelje. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon.

Az adatkezelés célja a friss hírek hírlevél formájában, email címre történő továbbítása, valamint reklámlevél küldés. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban leírt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4. Az adakezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a hírlevélre történő feliratkozással kezdődik és annak visszavonásáig tart. A felhasználó a hírlevelek és reklámüzenetek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az alábbi módokon:
a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, az info@egeszsegmagazin.com email címre küldött elektronikus levélben, a kiadó postai címére elküldött levélben: Green Code Media Kft., 1194 Budapest, Nádasdy utca 131. (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó felhasználó adatait haladéktalanul törli az adatbázisából és a felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

5. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Kiadó a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (ha van ilyen) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@egeszsegmagazin.com email címen és postai levél útján a következő postai címen: Green Code Media Kft, 1194 Budapest, Nádasdy utca 131. mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (azaz harminc) napon belül, írásban válaszol.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az info@egeszsegmagazin.com email címen vagy a következő postai címen: Green Code Media Kft, 1194 Budapest, Nádasdy utca 131., mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

A felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a felhasználó a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a kiadó jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A kiadó ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6. Egyéb rendelkezések

A weboldal rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a kiadó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Kiadó kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Kiadó fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

A kiadó a weboldalról linken keresztül elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a kiadó tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

7. Az Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Green Code Media Kft.
Székhely: 1194 Budapest, Nádasdy utca 131.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-83269/2015